Up

China (11)

  Hai Wang Xing Bulk Carrier 1995 1995 Bille 119
  Bing He Containership 1985 1985 Sextant 189
  OOCL Fame (ex Bremen Express) Containership.With Container Load 1972 1991 H & B C-34
  MingHe Containership.With Container Load 1989 1989 Bille 77
  Zhong He Containership.With Container Load 1994 1994 Bille 113
  CSCL Longkou Containership.With Container Load 2001 2007 Bille 180
  Xiang Xue Lan Passenger 1995 1995 Hansa 10442
  Zhen Hua 6 Special Vessel Gwylan 1
  Zheng He - Treasure Ship Special Vessel.Sail 1400 Wolkersdorfer 57
  Jian She Tanker 1995 1995 Hansa 10439
  Ping Chuan (like Jiang She 10439) Tanker 1995 1995 Hansa 10441